Školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů

Kdo se může účastnit školení bezpečné jízdy za účelem odpočtu bodů?

Školení bezpečné jízdy s vydáním závěrečného potvrzení za účelem odpočtu 3 bodů v registru řidiče se může zúčastnit řidič, který je držitelem příslušného řidičského oprávnění a nemá v součtu zaznamenáno v registru více než 10 bodů za porušení právních předpisů a nemá zaznamenán žádný jednotlivý přestupek ohodnocený 6-ti a více body, dále:

 • je držitelem příslušného řidičského oprávnění
 • podal předepsanou Žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů včetně
 • souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • doložil spolu se „žádostí..“ výpis z evidence bodového hodnocení osoby aktuální ke dni podání žádosti
 • předložil platný doklad totožnosti
 • předložil platný řidičský průkaz
 • předložil osvědčení o registraci vozidla, tech. způsobilost vozidla a doklad o povinném smluvním pojištění vozidla
 • zaplatil cenu školení dle obchodních podmínek
 • při školení- výcviku je odborně i zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla
 • seznámil se a podpisem vyjádřil souhlas s obchodními podmínkami Centra kurzů bezpečné jízdy
 • dostavil se ve stanoveném čase na školení bezpečné jízdy
 • dodržuje obchodní podmínky a pokyny organizačních pracovníků
 • účastní se a absolvuje školení po celou dobu trvání v plném rozsahu

Časový harmonogram

čas program
08:00 – 08:30 příjezd na autodrom, prezence účastníků
08:30 – 11:30 teoretická část
11:30 – 12:00 pauza na oběd
12:00 – 15:30 praktická část
15:30 – 16:00 závěrečné vyhodnocení
16:00 konec školení

Povinnosti účastníků školení

V průběhu školení bezpečné jízdy je prováděna průběžná kontrola a prezence účastníků a průběhu. Účastník je povinen dodržovat pokyny lektorů a organizačních pracovníků Centra kurzů bezpečné jízdy a podrobit se kontrole technické způsobilosti vozidla, případně dechové orientační zkoušce. V případě porušení obchodních a organizačních podmínek, případně neúplného absolvování školení bude účastník ze školení vyloučen a takovému účastníku nebude vydáno potvrzení o ukončeném školení pro odpočet bodů.

Registrace účastníků

Registrace probíhá výhradně prostřednictvím registračního systému na těchto webových stránkách. REGISTRACE DO KURZŮ
Žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů, spolu se Souhlasem se zpracováním osobních údajů a výpisem z evidence bodového hodnocení osoby (Výpis nesmí být starší než den podání žádosti. Výpis lze získat na odboru dopravy příslušného obecního popř. městského úřadu nebo na pobočkách Czech POINTu), zašlete v originále na adresu Centra kurzů bezpečné jízdy, Sosnová 200, Česká Lípa, 470 02.

Do 14-ti dnů od odeslání žádosti a zároveň nejdéle do 14-ti dnů před termínem konání školení uhraďte bankovním převodem na č. účtu 43-5714170207/0100 popř. v hotovosti přímo na adrese Centra kurzů bezpečné jízdy cenu školení s uvedením variabilního symbolu, dle registračního systému.

V případě požadavku klienta/ objednatele o zaslání uhrazené částky- ceny školení/ kurzu nebo její části zpět na účet objednatele, vyhrazuje si dodavatel školení/ kurzu právo účtovat administrativní poplatek ve výši 100,-Kč.

Z důvodu administrativních úkonů nutných před zahájením školení (kontrola průkazu totožnosti, řidičského oprávnění, OTP vozidla se kterým účastník školení absolvuje spolu s dokladem o zákonném pojištění…), žádáme účastníky, aby se dostavili do Centra kurzů bezpečné jízdy vždy s cca. 30 min. předstihem.

Vydání potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy

Vydané potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy je nutné odevzdat na příslušném obecním úřadu obce nejpozději do 30 dnů od data vystavení! Pokud Vám bude ke dni ukončení školení bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů nebo získáte-li jediný přestupek ohodnocený 6-ti a více body za jeden přestupek, nemůže Vám příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností provést záznam v registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů.

Při žádosti o odečet bodů na odboru dopravu příslušného Obecního úřadu, je spolu s potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy potřeba zároveň odevzdat vyplněnou Žádost o odečet bodů.

[3]


Global Assistance Racing Arena Autodrom Sosnová, Česká Lípa

Generální partner

Global assistance

Největší pořadatelé závodních motoristických akcí v ČR

CS

Centrum kurzů bezpečné jízdy, tel.: 487 824 805, e-mail: info@kurzybezpecnejizdy.cz

design & code > esluzby.net