Obchodní podmínky školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů

Toto jsou závazné obchodní podmínky centra kurzů bezpečné jízdy – akreditovaného školicího střediska řidičů a akreditovaného střediska školení bezpečné jízdy dle zák.č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších a vyhlášky č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů k řízení motorových vozidel provozované Miroslavem Kláskem – RS-PRIMA autoškola ve spolupráci se společností AUTODROM PROMOTION s.r.o.

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem centra kurzů bezpečné jízdy Miroslavem Kláskem – RS-PRIMA autoškola ve spolupráci se společností AUTODROM PROMOTION s.r.o. na straně dodavatele (dále jen “Dodavatel”) a zákazníkem na straně objednatele (dále jen “Objednatel”) na straně druhé.

I. Předmět plnění a všeobecná ustanovení

Předmětem plnění dle těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Dodavatelem a Objednatelem při poskytování školení bezpečné jízdy řidičů, jež mají v registru řidičů zaznamenány body za jednání zařazené do bodového hodnocení. Tedy závazek dodavatele provést školení řidičů v souladu s příslušnými ustanoveními zák.č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších a vyhlášky č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení, ve znění zák. č. 478/2001 Sb. (dále jen „školení“).

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami („Dodavatelem“ a „Objednatelem“) okamžikem registrace objednatele u dodavatele k provedení výše uvedeného školení a podpisem těchto obchodních podmínek či potvrzení souhlasu s těmito obchodními podmínkami v registraci resp. „Žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů“. Právní vztahy se řídí ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů.

Registrací se dle těchto obchodních podmínek rozumí prokazatelné doručení vyplněné a objednatelem podepsané „Žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů“ spolu s výpisem bodového hodnocení osoby (Výpis nesmí být starší než den podání žádosti) na adresu AUTODROM PROMOTION s.r.o., Sosnová 200, Česká Lípa, PSČ 470 02.

II. Práva a povinnosti objednavatele – podmínky úcasti na školení

Registrací školení a úplnou úhradou ceny školení vzniká Objednateli právo na absolvování uvedeného školení bezpečné jízdy řidičů, jež mají v registru řidičů zaznamenány body za jednání zařazené do bodového hodnocení a vydání potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy a to v případě splnění všech podmínek obsažených v těchto obchodních podmínkách pro absolvování školení.

Podmínkou účasti na školení bezpečné jízdy je povinnost objednatele užít k účasti pouze vozidlo schválené k provozu na pozemních komunikacích nebo takové vozidlo, které plní technické podmínky podle zvláštního předpisu (§36 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.)).

V případě, že vozidlo užité objednatelem k absolvování školení bezpečné jízdy dle těchto obchodních podmínek nesplňuje podmínky k provozu na pozemních komunikacích (zák.č. 56/2001 Sb.), odpovídá objednatel- účastník v plné výši za případné škody na zdraví a majetku Dodavatele či třetích osob. Objednatel-účastník kurzu školení bezpečné jízdy může absolvovat výcvik pouze ve vozidle, k jehož řízení jej opravňuje řidičské oprávnění, jehož je držitelem.

Při kurzu bezpečné jízdy pro řidičská oprávnění AM, A1 a A musí být řidič vybaven pevnou bundou a dlouhými kalhotami, popř. kombinézou, pevnými botami, ochrannou přilbou se štítem nebo s brýlemi a rukavicemi. Nesplnění těchto podmínek přes výzvu je důvodem k ukončení účasti na školení bez nároku na vrácení zaplacené ceny školení či jiných nároků.

Účastník je povinen na vyzvání kdykoli v průběhu školení předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), řidičský průkaz, případně osvědčení o technickém stavu vozidla spolu s dokladem o povinném smluvním pojištění vozidla, se kterým se školení účastní. Účastník musí před zahájením školení i po celou jeho dobu být způsobilý k řízení vozidla (viz § 3 zákona č. 361/2000 Sb.). Účastník je dále povinen absolvovat školení po celou dobu jeho trvání v plném rozsahu.

Objednatel se zavazuje zúčastnit se školení bezpečné jízdy v předem sjednaném a objednatelem na „Žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů“ objednaném termínu. V případě, že se Objednatel nezúčastní školení v dohodnutém termínu z důvodu spočívajícím na straně Objednatele, je Dodavatel oprávněn účtovat storno poplatky dle čl.III. těchto obchodních podmínek.

Každý účastník školení bezpečné jízdy se podpisem „Žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů“ zavazuje nepořizovat během školení jakékoli audiovizuální záznamy a dbát veškerých pokynů pracovníků Centra kurzů bezpečné jízdy.

V případě uvedení nepravdivých údajů v „Žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů“, popř. nesplnění některých povinností dle čl.II. těchto obchodních podmínek, nebo zjistí-li se, že uvedený Objednatel není oprávněným účastníkem, účast na školení bude pro tohoto účastníka ukončena bez nároku na vrácení ceny za školení či jakýchkoliv dalších postihů pro Dodavatele. V těchto případech nemá Objednatel právo na vydání potvrzení o absolvování školení a objednávka-registrace účasti na školení zaměřené na zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení je právně neúčinná.

III. Cena školení a platby za školení

Cena školení je stanovena nabídkou (ceníkem) Dodavatele školení zveřejněnou na www prezentaci www.kurzybezpecnejizdy.cz, platnou v den uskutečnění objednávky Objednatelem.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu školení na základě podmínek zveřejněných na www.kurzybezpecnejizdy.cz a dle těchto obchodních podmínek.

Pokud Dodavatel nabízí školení za zvýhodněnou cenu při splnění určitých podmínek, má Objednatel právo získat školení za zvýhodněnou cenu při dodržení těchto podmínek. Pokud Objednatel učiní objednávku-registraci s příslibem splnění podmínek nutných pro získání zvýhodněné ceny popř. objednávkou tzv. “akce”, a následně nesplní podmínky nutné pro poskytnutí zvýhodněné ceny, zaplatí Objednatel za školení cenu základní dle ceníku v den učinění objednávky-registrace.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu školení jednorázově předem na bankovní účet Dodavatele popř. přímo k rukám Dodavatele na adrese Centra kurzů bezpečné jízdy (Sosnová 200, Česká Lípa), nejdéle však do 14-ti dnů po registraci resp. odeslání „Žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů“ a zároveň nejdéle 14 dní před termínem konání kurzu, do kterého se Objednatel registruje. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Dodavatele.

Dodavatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny školení. Objednatel souhlasí, že Dodavatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

V případě nezaplacení ceny školení v dohodnutém a výše uvedeném termínu je Dodavatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění, zrušit registraci Objednatele a uvolněné místo poskytnout dalším zájemcům o účast v kurzu, a to bez jakéhokoli následku pro Dodavatele.

V případě zrušení školení spočívající na straně objednatele v době 0 – 14 dnů před termínem konání školení, na který se objednatel – účastník zaregistroval, vyhrazuje si Dodavatel účtovat storno poplatek ve výši 100% ceny školení.

V případě zrušení školení spočívající na straně objednatele v době 30 – 15 dnů před termínem konání školení, na který se objednatel-účastník zaregistroval, vyhrazuje si Dodavatel účtovat storno poplatek ve výši 50% ceny školení.

V případě zrušení školení spočívající na straně objednatele v době delší než 31 dnů před termínem konání školení, na který se objednatel- účastník zaregistroval, vyhrazuje si Dodavatel účtovat administrativní poplatek ve výši 1.000,-Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

Dodavatel upozorňuje Objednatele na skutečnost, že jestliže podle právního předpisu (viz zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů) mu bude ke dni ukončení školení bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů nebo získá-li jediný přestupek ohodnocený 6-ti a více body za jeden přestupek, nemůže mu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností provést záznam v registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů.

Jestliže v době 30-ti dní před termínem konkrétního kurzu bude obsazenost nižší než 50% kapacitních možností jednoho termínu školení, vyhrazuje si Dodavatel právo na změnu vypsaného a objednatelem objednaného termínu. V takovém případě se Dodavatel zavazuje nabídnout Objednateli náhradní termín. Nejdéle 7 dní před termínem školení Dodavatel potvrdí a určí Objednateli přesný čas začátku školení.

Centrum kurzů bezpečné jízdy – akreditované školicí středisko Miroslav klásek, RS-PRIMA a společnost AUTODROM PROMOTION s.r.o. postupují při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednatel potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami dává zároveň souhlas ke zpracování osobních dat a předložení dokladu totožnosti při školení bezpečné jízdy.

Objednatel- účastník podpisem Žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy souhlasí s případným pořízením obrazového záznamu ze školení pro potřeby prezentace Centra kurzů bezpečné jízdy popř. kontroly jeho fyzické účasti na školení ze strany příslušných orgánů statní správy.

Podpisem „Žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů“ objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami včetně způsobu registrace a platby za školení.

Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 5l3/l99l Sb. (obchodní zákoník).

V Sosnové dne 21.9.2009

[5]


Global Assistance Racing Arena Autodrom Sosnová, Česká Lípa

Generální partner

Global assistance

Největší pořadatelé závodních motoristických akcí v ČR

CS

Centrum kurzů bezpečné jízdy, tel.: 487 824 805, e-mail: info@kurzybezpecnejizdy.cz

design & code > esluzby.net